ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਅੰਬ
ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ…

ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚਪਨ
ਅੱਜ-ਕੱਲ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਹੈ.....

Leave a Comment