ਦੋ ਅਮਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਈ ਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ
ਬੱਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 😜😀

Leave a Comment