ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਏ ਮਜਬੂਰ ,ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਅੱਖ ਦੇਖੇ...
ਰੰਗ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੈਂ , ਰੱਜ ਰੱਜ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਖੇ...
ਮਤਲਬੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹ ਪਿਆ ਏ ਸਾਡਾ, ਗਲ ਕਰਦੇ ਕਈ ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖੇ
ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਨੀ ਕਰੀ ਦਾ ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦਾ, ਫਰਸ਼ੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਦੇਖੇ.

Leave a Comment