ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ,
ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ
ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ,
ਫੇਰ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ !!!

Leave a Comment