ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ :- ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਕਾ
ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ Result ਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ :- ਬਾਪੂ ਮੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਹੋਗੀ
ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਪਿਓ :-  ਓਹ ਕਿੱਦਾਂ
ਪੁੱਤਰ :- ਬਾਪੂ ਓਹ ਹਜੇ ਵੀ
ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ :D

Leave a Comment