ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਗਾਂ,
ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਠੱਗਾਂ,
ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹਾਰ,
ਚਮਚੇ ਕਰਦੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ,
ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ,
ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ …!!!

Leave a Comment