ਇੱਕ #ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ #ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :-
ㅤਭਾਰਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ
ਹਰਾ ਰੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ,
ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਈਸਾਈਆ ਦਾ,
ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ?.ㅤㅤㅤ.ㅤㅤㅤㅤㅤ
.
.
ਪੰਜਾਬੀ : ਨਾ ਹੋਰ ਡਾਂਗ ਤੇਰੇ ਬੁੜੇ ਦੀ ਆ 😀 😛

Leave a Comment