ਬਿੱਲੀ 😹 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਓਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ
ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ👩🏼
ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਆ ਕਰ ਲੇਗਾ
ਜਿਸ ਪਰ ਮਹਾਂਕਾਲ ਕਾ ਹਾਥ ਹੋ 😂😂😂

Leave a Comment