ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇੱਸ਼ਕ ❤ ਨਹੀਓ ਲੁੱਕਦਾ.
ਮੁੰਡਾ👳 ਤੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਜਾਵੇ ਰੋਜ ਮੁੱਕਦਾ !
ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਂਗ🏌 ਤੇ ਡੇਰਾ
ਵੇਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ #ਬੌਡੀਗਾਡ 👮 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇਰਾ !

Leave a Comment