ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੇਰਾ __

ਬੁੱਲਟ, Ford ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ,
ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰਾ__  :) <3

Leave a Comment