ਬੁਲਟ ਤੋ ਲੱਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਲਾ ke
ਸੜਕਾ ਤੇ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਜਾਨੇ ਆ ..
ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ.,,,,
ਜਿਹੜੀ ਹੱਸ ਪਈ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਨੇ ਆ ... ‪

Leave a Comment