ਬੁੱਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਉਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ 🕣 ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਤੇ JCB 🚜 ਲਗੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 15 ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਦੇ 😂

Leave a Comment