ਚਾਰ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਸਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਸਦਾ....
.
.
.
.
ਬਰਗਰ ਨਾਲ,
ਪੀਜੇ ਨਾਲ,
ਕੋਫੀ ਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਠੰਡੇ ਨਾਲ.... ;) :P

Leave a Comment