ਛੱਡ ਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤ ਬੰਨਾ
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ,
ਕੱਚੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਏ
ਚਾਹ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਕੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ.... :D :P

Leave a Comment