ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ,
ਐਂਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਨੀ 😬

ਛੱਡ ਦਾ ਨੀ ਸਾਥ ਤੇਰਾ 👫
ਭਾਂਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੌਤ ਨੀ...

Leave a Comment