ਸਿੱਖ ਲਓ ਵਕ਼ਤ ਨਾਲ ,
ਕਿਸੇ ਦੀ #ਚਾਹਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ...
ਕੀਤੇ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ,
ਤੁਹਾਨੂੰ #ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ...

Leave a Comment