ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋ,
ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਚੋ...
ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਅੱਜ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਚੋ...

Leave a Comment