ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਜਿਹੀ ਬਣਾਵੇ ਤੂੰ
ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤੂੰ
ਹਰ ਕੋਈ ਆਖ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ
ਉੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ
ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਏ
ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ...

Leave a Comment