ਮਾੜੇ ⏱ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤਾਂ ਨੇ 💪
ਜਦੋਂ ਆਇਆ 🕑 ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੈਂਡ ਹੋਊਗਾ 🔴

Leave a Comment