ਬੇਬੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸੁਣੀ,
ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ,
ਯਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਤੂੰ ਪਵੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ,
ਛੱਡਿਆ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ !!!

Leave a Comment