ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ "ਵਾਇਰਸਨੀ" ਵੇਖ ਕੇ
#ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ
🙄🤔
ਫੇਰ ਵੇਖਣੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਸ
😂😂😂

Leave a Comment