ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ??
.
ਦੱਸ ਕਿਦਾਂ ??
.
.
.
.
>
ਓਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ....
ਐਦਾਂ.... .ਐਦਾਂ.......ਐਦਾਂ.......

Leave a Comment