ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਚ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਗਈ ਉਲਟ ਗਵਾਈਆਂ ,
ਲਿਖ ਕੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕਲਮ ਤੋੜ ਤੀ ਓਏ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ,
ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਗੀਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ,
ਇਹ ਤਾਂ ਅਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ,
ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ,
ਇਹ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ...

Leave a Comment