#ਮਾਸਟਰ ਪੱਪੂ ਨੂੰ :- ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ
ਕੰਮ ਨੀ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ... !!!
.
ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ?
.
.
ਪੱਪੂ :- ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ
ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੀ ਕੀਤਾ
.
.
.
ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ #ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ..!!! :D :P

Leave a Comment