ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ
ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ
ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ
ਫਿਰ 1 .5 GB ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ 😜😂

Leave a Comment