ਦੇਸ਼ ਪਰਾਏ 🛩🛩 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ 💃🏼ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਐ
ਵੱਡੀਆ 🚘 ਕਾਰਾ ਦੇ ਝੂਟੇ 🙎ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਐ
ਟਿਕੀ ⭐️ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ 🙎 ਹੋਣੀ ਐ
ਇੱਕ ਸੀ 🤔ਪਾਗਲ 🚶ਦਬੀ ਜਵਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ 🗣 ਹੋਣੀ ਐ

Leave a Comment