ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ #Desi #Status ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਜਿਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ Likes ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਟੇਟਸ Copy ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਟਾਹਣੀਓ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿਕਣਾ ਤੇ ਕੀ ਖਿਲਣਾ,
ਨਾਲੇ ਵੱਧ #Likes ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ Facebook ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਣਾ...

Leave a Comment