ਜੇ ਤੂੰ ਹੈਗੀ Student ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ__
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਵਾਰ ਕੁੜੇ__
ਜੇ Dekhni ਚੜ੍ਹਾਈ ਮਿਤੱਰਾਂ ਦੀ__
ਤਾਂ Desi Status ਲਿਖ ਕੇ  #Google ਤੇ Search ਮਾਰ ਕੁੜੇ_ ;)

Leave a Comment