ਜਦ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੇਗਾਨੇ
ਮੁੱਖ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਆ ਕਰੇਂਗੀ
#Desktop ਤੇ ਲਾ ਕੇ #Jatt ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ
ਫੇਰ ਨਿੱਤ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ__

Leave a Comment