ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ
ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ #ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ...

Leave a Comment