ਮੁਢੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ #ਬਾਜੀ,
ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਜਾਣ ਕੱਖਾਂ ਦੀ
ਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀ ਹੋਈ ,
ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ
ਇਕ ਹੋਰ #ਆਸ਼ਿਕ
ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ
ਯਾਰ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ
ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਦਸਤੂਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਦਾ !!!

Leave a Comment