ਕੀ ਦੱਸੀੲੇ ਹਾਲ #DIL ❤ ਦਾ
ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਖੋਰੇ ਖਾ ਬੈਠਾ...
ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਤੇਰਾ #ਕਸੂਰ ਨਾ
ਜੋ ਬੇਕਦਰਿਆਂ ਨਾਲ #ਦਿਲ ਲਾ ਬੈਠੇ !!!

Leave a Comment