ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖੋਲੂਗਾ ,
ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ #ਯਾਰ ਹੀ ਖੋਲੂਗਾ !

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਰਦੀ,
ਪਰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਖੋਲੂਗਾ !

Leave a Comment