ਨਹੀਂ 😓 #ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ
ਏਦਾਂ ਦੇ 🤗 #ਖਿਆਲਾਤੀ ਹਾਂ...

ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ,
ਕੀ ਕਰੀਏ #ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਂ...

Leave a Comment