ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਲ ਮੋਮ ਜਿਹੇ ਨੂੰ
ਤੇ ਥੋਰਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ...
ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਥੋਰਕਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਤਾ ਦਰਦ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ...

Leave a Comment