ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ,
ਫਿਰ ਸਾਡੇ #ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਸੀ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ....

Leave a Comment