ਲੱਖਾਂ ਭੁਲਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ,
#ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ।
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋ ਅਸੀ ਪੱਥਰ ਜੇ ਪੂਜ ਲੈਂਦੇ,
ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ.....

Leave a Comment