ਨੀ ਹੱਥ ਫੜ ਜੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇ 👫
ਜੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਉਹ ਵੀ 💑ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇ...
ਹੱਕ 🏆 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ
ਉਹ ਦੱਸ ਕੀਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ 👏🏻 ਹੱਥ ਅੱਡ ਦੇ....

Leave a Comment