ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Chatting ਕਰਦੀ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ,
ਸਾਥੋ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਅੱਲੜ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ,
ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਨਾ ਭਾਂਵੇ ਤੂੰ #Comment ਕਰਣ ਦਾ,
ਫੋਟੋ #Like ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਝ ਰੋਕੇਂਗੀ ਨਾਰੇ ਨੀ... :D

Leave a Comment