ਦੋ ਅਮਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ
ਅੱਗੋ ਦੀ Truck ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਦੂਜਾ ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ = ਓ ਵੇਖ ਦੋ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਵਿਚੋ ਦੀ ਲੰਘਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਏ
ਪਰ ਦੋਨੋ ਬੜੀ ਜੋਰ ਦੀ Truck ਵਿਚ ਵੱਜਦੇ
ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ =  ਲੱਗਦਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ haha :D

Leave a Comment