ਇਕ ਵਾਰ ਕੁੱਤਾ ਕੰਧ ਤੇ ਮੂਤ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਅਚਾਣਕ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ'
ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ।

ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ
ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਮੂਤ ਕਰਦੇ ਆ '
ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ।।

Leave a Comment