ਕੁੜੀ :- #ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦਾ ਏ
ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉ ਤੂੰ ਮੋੜਦਾ ਏ
ਮੁੰਡਾ :-ਤੈਥੋ #ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਹਾਂ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਕਾਹਨੂੰ ਮਨ ਡੋਲਦੀ ਏ
ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਏ...

Leave a Comment