ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਚਾਲਦਾ
ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਏ
ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਭੁਲਾ ਕੇ
ਆਹ #ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਏ
ਨੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ
ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਏ...

Leave a Comment