ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਗਲ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦਿਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ..
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ,ਥੱਲੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ......
ਸਿਰੇ ਦੇ ਠੱਗ, ਮਚਾਉਂਦੇ ਅੱਗ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸਾਂਭ ਲਓ ਮਾਪੇ, ਮਿਲੂ ਰੱਬ ਆਪੇ, ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

Leave a Comment