ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ
ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਹਿ,
ਸਾਡੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੇ,
ਇਹ ਦਿਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਏ, ਇਹ ਦਰਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ...

Leave a Comment