ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ:- ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ
.
ਕਹਿੰਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ :- ਇਹ #ਪਿਆਰ
ਬੁਖਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਂਮੀਟਰ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਵਾ  :D :P

Leave a Comment