ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ,
ਕੁੜੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ,
ਅੱਲੜੇ ਉਮਰੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ,
ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਚ' ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਜਰੂਰ ਹੈ,
ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚ' ਨਾਲ ਖੱੜਦੇ ਜਰੂਰ ਹੈ,
ਚੰਗੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਲਮ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ,
ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਾਈ ਯਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ..
ਬਹੁਤੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਕਰਦੀ ਜਰੂਰ ਹੈ.....

Leave a Comment