ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ
ਉਤੋਂ #ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਸੀ,
ਹੁਣ ਨਈਂ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ
ਇਹ #ਤਸਵੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ...

Leave a Comment