ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਤੇ,
ਸੁਪਨਾ ੲੇ #ਯਾਰ ਦਾ...
ਕਦੀ ਤੇ #ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ,
ੳੁਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ #ਪਿਅਾਰ ਦਾ...

Leave a Comment