ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਤੇ,
ਸੁਪਨਾ ਏ #ਯਾਰ ਦਾ...
ਕਦੀ ਤੇ #ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ,
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ #ਪਿਆਰ ਦਾ...

Leave a Comment