ਮਾਸਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ –
ਓਏ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ
ਲਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ,
ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ..?
ਵਿਦਿਆਰਥੀ – ਸਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ
ਕੁੱਤੇ ’ਤੇ ਪੈਂਸਿਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 😜

Leave a Comment